Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Werving en Begeleiding vrijwilligers

Selectiecriteria en selectieprocedure
1. In principe maakt het vrijwilligerssteunpunt een selectie vooraf. Wanneer er meerdere vrijwilligers tegelijk nodig zijn of het gaat om een specifieke taak, kan selectie bij de organisatie ook nodig zijn. Hanteer zo duidelijk mogelijke criteria. Daarnaast is het van belang of de vrijwilliger in de bestaande groep past. Zoiets is moeilijk concreet te maken, maar speelt bijna altijd een rol. Over de selectieprocedure moet duidelijkheid bestaan. Vertel de kandidaten precies hoe het zal gaan. Als iemand niet blijkt te passen bij de organisatie, ga daar dan zorgvuldig mee om.

Begeleiding van vrijwilligers
2. Vrijwilligers hebben recht op begeleiding. Dit kan het beste door een vaste persoon worden gedaan. Afhankelijk van de soort organisatie en van de voorkeur van de vrijwilliger, kan deze begeleiding individueel of groepsgewijs gebeuren. In de inwerkperiode is uiteraard een intensievere begeleiding nodig. Het is goed om afspraken te maken over de aard en de inhoud van de begeleiding. In de begeleiding moet voorts veel aandacht worden geschonken aan de eigen wensen en behoeften van de vrijwilliger.

Inwerktijd
3. De inwerktijd moet voor de vrijwilliger een duidelijk beeld van de organisatie, de werksfeer en de mensen opleveren. Uiteraard moet de nieuwe vrijwilliger op zijn / haar eigen taken worden ingewerkt. Een ervaren medewerker (vrijwilliger of beroepskracht) moet hiervoor de verantwoordelijkheid hebben. De inwerktijd kan tevens gekoppeld worden aan de proefperiode. (zie afspraken vrijwilligers).

Taakafbakening en verantwoordelijkheden
4. Wanneer vrijwilligers in een organisatie een eigen taak hebben, moeten ze daarvoor ook de verantwoordelijkheid kunnen dragen en moeten ze mee kunnen beslissen hoe die taak wordt uitgevoerd. Wanneer het vrijwilligerswerk niet méér dan het uitvoeren van opdrachten inhoudt, zullen de meeste vrijwilligers niet lang blijven. Vooral in de ‘beroeps’-organisaties moet de taakafbakening tussen betaalden en vrijwilligers duidelijk zijn en daarmee ook de afbakening in verantwoordelijkheden.