Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Let op! Het procotol moet aangepast worden.

Vrijwilligersprotocol

 • Vrijwilligers vormen de grootste groep medewerkers van stichting ContourdeTwern stichting voor sociaal cultureel werk Heusden. Zonder hen kan het werk van de stichting niet bestaan.
 • ContourdeTwern stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers, door hen de kans te geven zich te ontplooien in hun vrijwilligerswerk.
 • ContourdeTwern is ervoor verantwoordelijk dat hierbij door beroepskrachten steun en begeleiding geboden wordt en dat er aandacht is voor de vrijwilligers als individu en zijn persoonlijke ervaringen.
 • ContourdeTwern dient duidelijkheid te geven over de taken van de vrijwilliger, de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden en goede instructies te verzorgen. Evenals hen te voorzien van informatie over de stichting en haar beleid.
 • ContourdeTwern draagt zorg voor scholing van vrijwilligers voorzover dat ondersteunend is aan de ontwikkeling van de vrijwilliger in de uitvoering van haar/ zijn werkzaamheden of voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang wordt geacht.
 • ContourdeTwern zal op gepaste wijze en in overleg met de vrijwilligers haar waardering voor de inzet van de vrijwillige medewerkers laten blijken.
 • Vrijwilligers hebben recht op informatie over de Stichting, de voortgang en haar prestaties, daarom zullen er jaarlijks enkele jaarverslagen in iedere accommodatie t.b.v. de vrijwilligers beschikbaar zijn.

Regelgeving en faciliteiten
In het algemeen gelden binnen de stichting voor vrijwilligers dezelfde regels als voor beroepskrachten en stagiaires. Uitgangspunt is dat zij bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en in het algemeen handelen in het belang van de stichting en daarbij de huisregels in de accommodatie waar zij hun werkzaamheden verrichten respecteren.

Werktijden

 • D.m.v. een rooster (dat in gezamenlijkheid wordt opgesteld ) of anderszins is er duidelijkheid over de tijdstippen waarop de vrijwilliger aanwezig is en als vrijwilliger actief is.
 • Indien de vrijwilliger verhinderd is of de werkzaamheden wil beŽindigen geeft hij/zij dit tijdig door aan de verantwoordelijke beroepskracht. Dit geldt ook bij ziekte.

Vergoedingen

 • Kenmerk van vrijwilligerswerk is dat het "om niet" is. Er staat geen financiŽle tegemoetkoming tegenover het werk dat hij/ zij verricht.
 • Kosten die de vrijwilliger maakt ten behoeve van de activiteit en/ of de voorbereiding daarvan worden vergoed mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt. Het kan hierbij gaan om materiaalkosten, reiskosten en/ of telefoonkosten.
 • Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande declaratieformulieren.
 • Aanschaffen van materialen door vrijwilligers vindt plaats in overleg met de beroepskracht, er dienen rekeningen overlegd te worden.
 • Tijdens het werk van de vrijwilliger kunnen zij koffie en thee naar wens gebruiken en per dagdeel ťťn consumptie.
 • Gedurende het werk wordt er geen alcohol gedronken.
 • Bij grote activiteiten krijgen vrijwilligers 2 consumpties per dagdeel. Bij bepaalde activiteiten kan, in goed overleg met de beroepskracht worden afgeweken van deze regeling.
 • Snoep, chips en hapjes worden gewoon afgerekend

Verzekering:

 • Tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden zijn de vrijwilligers door de Stichting aanvullend WA verzekerd voor eventuele schade die zij binnen het kader van de werkzaamheden veroorzaken of toebrengen aan derden.
 • Ook is een aanvullende ongevallen verzekering afgesloten t.b.v. vrijwilligers.
 • In eerste instantie doet de vrijwilliger beroep op zijn eigen verzekering.
 • Als deze verzekering niet toereikend is om de schade te vergoeden kan aanspraak gemaakt worden op de verzekering bij ContourdeTwern.
 • Eventuele schade dient onmiddellijk bij de beroepskracht te worden gemeld.

Gedragscode

 • ContourdeTwern acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gericht, burgerlijke staat en handicap worden door de organisatie niet geaccepteerd
 • De door ContourdeTwern ontwikkelde gedragscode is eveneens van toepassing op deelnemers/ stagiaires en vrijwilligers en is ter inzage in iedere accommodatie beschikbaar.
 • Gegevens en/of mededelingen door bezoekers of deelnemers waarvan de vrijwilligers in redelijkheid hoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn dienen vertrouwelijk te blijven.
 • Het is niet toegestaan om e-mail of internet van de Stichting te gebruiken voor het verzenden of downloaden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevend inhoud.
 • Het is niet toegestaan om berichten te verzenden met een (seksueel) intimiderende inhoud of berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en geweld.

Conflicten

 • In geval van conflicten tussen vrijwilligers onderling en of tussen vrijwilliger en gebruiker/deelnemers is de beroepskracht aanspreekbaar als bemiddelaar.
 • De beroepskracht heeft primair de taak de persoonlijke belangen van de vrijwilliger binnen ContourdeTwern te ondersteunen. Als zij er samen niet uitkomen kan de manager/ directeur gevraagd worden te bemiddelen.
 • In het uiterste geval kan gebruik gemaakt worden van de geschillenregeling zoals deze binnen ContourdeTwern geldt. ( ?)

Veiligheid/calamiteiten

 • Vrijwilliger zal in het belang van orde en veiligheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze van toepassing zijn voor het personeel van de stichting in acht nemen.
 • Alle accommodaties van ContourdeTwern zijn voorzien van een vluchtplan bij calamiteiten. Vrijwilligers dienen hiervan kennis te nemen en instructies hoe om te gaan bij calamiteiten op te volgen ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van de deelnemers aan activiteiten.

Externe vertegenwoordiging

 • Vrijwillige medewerkers zijn niet gerechtig om, op wat voor manier dan ook namens de instelling naar buiten te treden met informatie. Persberichten en andere publiciteit worden in overleg met de beroepskracht uitgebracht.
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd overeenkomsten te ondertekenen en verplichtingen aan de gaan met derden namens de stichting.